Có những cuộc gặp gỡ được định sẵn để trở thành vĩnh cửu của nhau dù cho chúng ta có khước từ và phủ nhận kịch liệt dến đâu.

Là một áng văn